เอกสารการสอน

ตัวอย่างโครงการ

โครงการ ปลูกป่าชายเลน ต้นกล้าแห่งความคิด

หลักการและเหตุผล
ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้นการปลูกป่าชดเชยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลม ในฤดูมรสุม
5. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน กฏเกณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

 เป้าหมาย

1. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
2. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง

วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
– เตรียมเอกสารต่างๆ
2. ขั้นดำเนินการ
– ออกสำรวจพื้นที่
– เตรียมพันธุ์ไม้ โดยประสานกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
– ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
– ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

-วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 300 คน

งบประมาณ

-38,000 บาท โดยประมาณ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  การประเมินโครงการ

1.สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจฟังการบรรยาย การซักถามข้อมูล และการเข้าร่วมประชุมตรงเวลา ของผู้เข้าร่วมประชุม โดยใช้แบบสังเกต

2.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมในการฝึกปฏิบัติการ โดยใช้แบบสังเกต

3.ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงการศึกษาของหน่วย และประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

4.ผลการดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาของแต่ละหน่วยที่เสนอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
3. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
4. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

……………………………..ผู้เสนอโครงการ

(นายฐิติพงศ์  ถ้ำกลาง)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

……………………………..ผู้อนุมัติโครงการ

(ศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุขกานต์)

ครูประจำวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisements

Posted on 03/06/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: